LELB Rubenes draudzes fizisko personu datu apstrādes noteikumi

Šo noteikumu mērķis ir sniegt draudzes apmeklētājam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām.

Kādus Datus draudze apstrādā?

– Piesakoties Draudzes rīkotajiem pasākumiem un iesaistoties draudzes aktivitātēs vai kalpošanās, draudzes apmeklētājam ir iespēja aizpildīt anketu vai pieteikuma formu, kurā norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, apmeklētājs piekrīt, ka draudze izmanto sniegtos Datus.
– Draudzes dievkalpojumos un pasākumos var tikt veikta fotografēšana vai video filmēšana, kā rezultātā draudzes apmeklētājs var tikt fiksēts foto vai video materiālā.
– Baznīcas teritorijā un namā tiek veikta video novērošana, lai nodrošinātu drošību draudzes pasākumos, un draudzes  īpašuma aizsardzību.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Draudze izmanto Datus pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, un lai nodrošinātu apmeklētāju un īpašuma drošību.

Kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti?

– Dati tiek vākti, apkopoti un apstrādāti, lai informētu draudzes apmeklētājus par draudzes aktivitātēm, notikumiem un kalpošanas iespējām.
– Draudze apstrādā Datus, lai nodrošinātu dievkalpojumu, pasākumu un nometņu dalībnieku drošību.

Kas piekļūst datiem un kā tie tiek glabāti?

– Datu subjekta iesniegtie Dati, aizpildot fiziskās anketas, tiek glabāti slēgtā skapī, kuram ir pieeja tikai personām, kas pilnvarotas darboties ar šādiem datiem.
– Datu subjekta elektroniski iesniegtie Dati tiek aizsargāti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
– Dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, to izmantošana tiek uzraudzīta. Pieeja personas datiem ir tikai darbiniekiem, kuru pienākumos ir Datu subjektu informēšana par draudzes notikumiem un kalpošanas iespējām.

Cik ilgi dati tiek glabāti?

Personas dati tiek glabāti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams šajos Noteikumos noteikto mērķu izpildei. Pēc tam Dati tiek dzēsti.

Kādas ir datu subjekta tiesības?

– Datu subjektam ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus Datus, pieprasīt Pārzinim izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus Datus mērķiem, kas nav saistīti ar šajos Noteikumos noteikto mērķu izpildi, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības.

Jautājumos par personu datu apstrādi, aicinām sazināties izmantojot Kontaktu sadaļu.